Oppdrag

Får jeg dekket utgifter til advokat?

Forsikringsselskapene er forpliktet til å dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Det er også mulighet for fri rettshjelp fra det offentlige etter nærmere fastsatte vilkår.

Ta kontakt med oss for ytterligere opplysninger om muligheter for dekning av advokatutgifter.

FRI RETTSHJELP

Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine utgifter til advokatbistand.

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang.

Fri sakførsel er rettshjelp i saken som går for domstolene.

Hvis du har behov for fri rettshjelp kan du henvende deg til en advokat i nærheten av ditt bosted eller til fylkesmannen.

Det er forutsetning for fri sakførsel at du ikke har en forsikring som dekker rettshjelpen.

HVEM KAN FÅ FRI RETTSHJELP

Du kan få fri rettshjelp hvis din bruttoinntekt og formue er under bestemte grenser.

Inntektsgrensen er:

Bruttoinntekt kr. 246.000 for enslige og kr. 369.000 pr. år for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.

Du kan ikke få fri rettshjelp hvis du har formue over kr. 100.000. Men eier du egen bolig holdes ligningsverdien utenfor ved vurderingen av formuens størrelse.

I HVILKE SAKER KAN DU FÅ FRI RETTSHJELP ?

Fri rettshjelp gis som hovedregel i følgende sakstyper:

Trygd og pensjon

ekteskap, separasjon og skilsmisse,

felleseieskifte mellom ektefeller,

barnefordeling, samvær og bidragsplikt

erstatning for personskade

oppsigelse eller utkastelse av bolig

oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i

barnevernssaker for fylkesnemnda for sosiale saker

sake for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern

sake om militærnekting

saker om tvangsekteskap

saker det er voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen

saken om erstatning for uberettiget strafforfølging

for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt

for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

EGENANDEL

I saker med fritt rettsråd er egenandelen en gang den offentlige salærsatsen

(som per januar 2017 er kr. 1.020)

I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 % av utgiftene (maks 5 ganger salærsatsen).

Det er advokaten som krever inn egenandelen.

RETTSHJELP I STRAFFESAKER

Ved hovedforhandling skal tiltalte normalt ha offentlig oppnevnt forsvarer i straffesaker. Det innebærer bl.a. at staten betaler utgiftene til advokat. Ett av unntakene er trafikksaker.

Så vidt mulig skal siktede ha forsvarer i det rettsmøte som holdes til avgjørelse av varetektsfengsling.  Han skal ha forsvarer så lenge han er fengslet. Behandles saker i såkalte tilståelsessaker forutsettes for fri rettshjelp at det straffbare forhold medfører minst 6 mnd. fengsel.

Når siktede skal ha forsvarer etter reglene i straffeprosessloven skal retten oppnevne offentlig forsvarer for ham. Normalt vil siktede ha krav på å få oppnevnt den forsvarer han ønsker.

Våre time priser:
For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid har vår virksomhet følgende timepriser:
Advokat kr. 1.600 – kr. 2.400 + 25 % m.v.a.
For fri rettshjelp er timesatsen kr. 1.020 + m.v.a.

 

Kontaktskjema: Gratis vurdering av din sak! her.
 • Kontaktinfo:

  Advokat:
  Svein-Harald Foss:
  Mobil: 928 64 295
  Kontor: 48 42 88 81
  e-mail: sveinharald.foss@yahoo.no
  e-mail: sveinharald.foss@gmail.com

  Postadresse:
  Tomtegata 4,
  Postboks 294
  2602 Lillehammer
 • Advokat

Go to Top