Yrkesskade

YRKESSKADE

Hva er en yrkesskade ?

Yrkesskade defineres som en skade og sykdom som skyldes en plutselig ytre begivenhet (ulykke) som skjer i arbeidstiden, på arbeidsplassen og under utførelse av arbeid. For at det skal være en yrkesskade kreves at skaden har sammenheng med en plutselig hendelse. Kravet i ulykkesbegrepet om en plutselig ytre begivenhet innebærer en avgrensning mot belastningslidelser og slitasjer som over tid har utviklet seg i muskel- og skjelettsystemet. Disse lidelsene tilfredsstiller ikke kravet om en plutselig ytre begivenhet, og lovgiver har bestemt at de faller utenfor definisjonen av yrkesskade. Både fysiske og psykiske skadefølger dekkes av yrkesskadebegrepet.

Hvilke krav stilles til en yrkesskade ?

Det er et krav at arbeidsulykken har skjedd mens du er yrkesskadedekket. De fleste arbeidstakere er forsikret mot yrkesskader gjennom sitt arbeidsforhold ettersom det er obligatorisk for arbeidsgiver å ha forsikret sine ansatte.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du ha tegnet frivillig forsikring for å få rett til yrkesskadedekning.

Har jeg krav på økonomisk kompensasjon ?

Ved yrkesskade er det to sett av regelverk som kommer til anvendelse. Det gis økonomisk kompensasjon dels gjennom folketrygden og dels gjennom lov om yrkesskadeforsikring.

For å kunne få trygdeytelser må skaden eller sykdommen være godkjent som yrkesskade. Dersom du får varig medisinsk mén som følge av yrkesskade eller yrkessykdom kan du ha rett til menerstatning. Dette er et såkalt ikke-økonomisk tap for den tapte livsutfoldelse. Det er her et vilkår om at den varige medisinske invaliditet er på minimum 15 %.

Hva gjør jeg for å melde skaden ?

Din arbeidsgiver er forpliktet til å sende skademelding til ditt lokale NAV-kontor. Du kan også melde fra selv. Det samme gjelder overfor forsikringsselskapet.

 

Frist for å melde skaden – foreldelse

For at skaden skal bli godkjent som en yrkesskade er det også krav om at skaden er meldt til NAV innen 1 år at etter arbeidsulykken inntraff eller du ble klar over årsaken til skaden. Uavhengig av 1 års fristen til NAV løper det også en frist i forhold til yrkesskadeforsikringsselskapet. Fristen er 3 år og starter å løpe ved utløpet av det kalenderår du fikk eller burde ha skaffet deg nødvendig kunnskap om at du er påført en yrkesskade.

Hva kan du kreve erstatning for ?

Det er utarbeidet forskrift for utmåling av erstatning under yrkesskadeforsikringen. Denne fastsetter standardiserte regler for erstatningen

a)      Utgifter
Du kan kreve erstattet alle ekstrautgifter som du har hatt og vil få som en følge av ulykken og skaden. Fremtidige utgifter betales i henhold til en tabell.Er skaden godkjent som yrkesskade av folketrygden er hovedregelen at du skal få dekket alle utgifter til medisiner og behandling av NAV. Disse vil derfor normalt ikke bli dekket av yrkesskadeforsikringen. Ved alvorlige skader vil du kunne kreve erstatning for utgifter til pleie og tilsyn, tilpasning av bolig m.m. av yrkesskadeforsikringen dersom dette ikke blir dekket fullt ut av det offentlige.

Det er viktig at alle utgifter som du vil kreve erstattet kan dokumenteres gjennom kvitteringer.

b)     Inntektstap

Ditt faktiske inntektstap som følge av skaden vil du kunne kreve erstattet.

Mottar du sykepenger vil disse normalt dekke ditt tap  av lønn fullt ut. For

denne perioden har du derfor ikke noe krav mot yrkesskadeforsikringen.

Etter at sykepengeperioden er utløpt vil du kunne kreve inntektstapet dekket

av yrkesskadeforsikringen dersom du fremdeles er helt eller delvis arbeidsufør. Du plikter likevel å søke dekning av inntektstapet fra det offentlige. Din plikt kan
omfatte søknad om medisinsk rehabilitering, yrkesrettet attføring og eventuelt uførepensjon fra folketrygden Det fremtidige inntektstapet vil bli beregnet etter

de standardiserte reglene som tar utgangspunkt i din ervervsmessige uførhetsgrad

samt alder og inntekt på skadetidspunktet.

Erstatning for inntektstap

Dine inntekter vil bli redusert med ca. 40 % etter 1 år med sykemelding ved  at det offentlige yter enten arbeidsavklaringspenger eller varig uførepensjon. Det er differansen mellom det du ville ha tjent hvis arbeidsulykken ikke hadde skjedd, og det du faktisk tjener etter ulykken som skal erstattes i et krav om yrkesskadeerstatning.

Grunnerstatning

Fremtidig inntektstap ved yrkesskade kalles grunnerstatning. Erstatningsutmålingen er standardisert.

Grunnerstatningen gis i tillegg til trygdeytelser  og bygger på det som kalles et nettoprinsipp. Det betyr at grunnerstatningen gis som supplement til trygdeytelser og  forsikringsytelser.

Hensikten med å standardisere utmålingen av fremtidig inntektstap ved yrkesskade var  forenkle erstatningsutmålingen, og skape større forutberegnelighet. Således  ville antall tvistepunkter minske og man kunne få gjennomført erstatningsoppgjøret raskere.

Utgangspunktet er pensjonsgivende inntekt året før yrkesskaden skjedde.

c)      Menerstatning

Ménerstatning kan du kreve hvis du er påført varig og betydelig skade. Erstatningen skal gi en kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse. Det innebærer at det vil gå noe tid etter ulykken før det er klart om du har krav på ménerstatning. Forutsetningen for fastsetting av ménerstatning er at det er utarbeidet en spesialisterklæring med angivelse av den medisinske invaliditet. Dette kan først skje når det er forløpt minst 1 år etter skaden. Den medisinske invaliditeten må være minst 15 % for at du kan ha krav på ménerstatning. Ofte vil det gå 2-3 år før skaden har stabilisert seg og det er mulig å avgjøre om den vil bli varig.

Ménerstatningen er standardisert. Hvor stor medisinsk invaliditet du har avgjøres av en lege som holder din skade opp mot er invaliditetstabell. I yrkesskader vil du også kunne fremme krav om ménerstatning overfor NAV.

 

Kontaktskjema: Gratis vurdering av din sak! her.

 

 

 • Kontaktinfo:

  Advokat:
  Svein-Harald Foss:
  Mobil: 928 64 295
  Kontor: 48 42 88 81
  e-mail: sh@skadeadvokat.com
  e-mail: sveinharald.foss@yahoo.no

  Postadresse:
  Tomtegata 4,
  Postboks 294
  2602 Lillehammer
  e-mail: post@skadeadvokat.com
 • Advokat

Go to Top